چاپ این صفحه

این محصول از آنجائیکه یک پروتئین گیاهی بافت دار با کیفیت بالا است

سویا بافت دار(TVP)

محصول  هند شرکت Ruchi

این محصول از آنجائیکه یک پروتئین گیاهی بافت دار با کیفیت بالا است و دارای 54 درصد پروتئین است، می تواند به عنوان مکمل در صنایع غذایی مانند انواع ناگت ها ،سوسیس و کالباس،برگرها و غذاهای آماده به کار برده شود ودو برابر حجم خود آب جذب می کند.

آنالیز محصول


چاپ این صفحه